Sản phẩm

Tất cả sản phẩm của gioăng phớt Việt Áo

Sản phẩm Vật liệu Loại hàng T.trạng

01.QUAD0.021100

20.22 x 0 x 3.53
Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.QUAD0.032810

47.8 x 0 x 5.34
Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.QUAD0.033000

53.34 x 0 x 5.34
Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.QUAD0.026600

202.79 x 0 x 3.53
Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

01.QUAD0.026800

215.49 x 0 x 3.53
Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

01.QUAD0.026100

171.05 x 0 x 3.53
Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.QUAD0.026300

183.75 x 0 x 3.53
Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

R14R.0680.0580.020NBR

58 x 68 x 2
Nbr HÀNG CẮT CNC Có sẵn

R14R.1650.1450.025NBR

145 x 165 x 2.5
Nbr HÀNG CẮT CNC Có sẵn

R14R.1255.1155.025NBR

115.5 x 125.5 x 2.5
Nbr HÀNG CẮT CNC Có sẵn