Sản phẩm

Tất cả sản phẩm của gioăng phớt Việt Áo

Sản phẩm Vật liệu Loại hàng T.trạng

01.GKM00.150260

50 x 45 x 1.3
Polyester HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.10MBK.145150

145 x 150 x 1.3
Polyester HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.GKM00.150340

75 x 70 x 1.3
Polyester HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.STU00.463000

0 x 431.9 x 5.99
Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.ANETF.120128

120 x 128 x 2
Ptfe2/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.ANETF.140150

140 x 150 x 2
Ptfe2/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.ANETF.320330

320 x 330 x 2
Ptfe2/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

01.ANETF.388400

388 x 400 x 2
Ptfe2/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.ANETF.396405

396.4 x 405 x 1.7
Ptfe2/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.BK000.308700

0 x 21.9 x 2.62
Ptfe2/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn