Sản phẩm

Tất cả sản phẩm của gioăng phớt Việt Áo

Sản phẩm Vật liệu Loại hàng T.trạng

S01P.0400.0500.100HPU

40 x 50 x 10
HPU HÀNG CẮT CNC Có sẵn

S01P.0700.0820.145HPU

70 x 82 x 14.5
HPU HÀNG CẮT CNC Có sẵn

S01P.0480.0580.070HPU

48 x 58 x 7
HPU HÀNG CẮT CNC Có sẵn

S01P.0550.0700.100HPU

55 x 70 x 10
HPU HÀNG CẮT CNC Có sẵn

S09F2.OR337.0700.0851.063

70 x 85.1 x 6.3
Ptfe2/Nbr HÀNG CẮT CNC Có sẵn

Rod seal S01-R.40x50x5,0 NBR

40 x 50 x 5
Nbr HÀNG CẮT CNC Có sẵn

S01P.1500.1650.090HPU

150 x 165 x 9
HPU HÀNG CẮT CNC Có sẵn

S01P.1550.1720.040HPU

155 x 172 x 4
HPU HÀNG CẮT CNC Có sẵn

S01P.1120.1320.150HPU

112 x 132 x 15
HPU HÀNG CẮT CNC Có sẵn

S01P.0950.1100.050HPU

95 x 110 x 5
HPU HÀNG CẮT CNC Có sẵn