Sản phẩm

Tất cả sản phẩm của gioăng phớt Việt Áo

Sản phẩm Vật liệu Loại hàng T.trạng

A03-SA Wiper seal AM43 NBR D.032x045x7/10

32 x 45 x 7
Nbr/Metal HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

Wiper seal A11-A.20x27x7/10

20 x 27 x 7
Nbr HÀNG CẮT CNC Có sẵn

A11-A Wiper seal WED 035-45 D.035x045x5

35 x 45 x 5
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

A11-A Wiper seal GHW 020 078110 D.020x028,60x05,30

20 x 28.6 x 5.3
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

Wiper seal A11-A.48x57x5,5/7 HPU

48 x 57 x 5.5
HPU HÀNG CẮT CNC Có sẵn

Wiper seal A11-A.50x60x10/13 NBR

50 x 60 x 10
Nbr HÀNG CẮT CNC Có sẵn

Wiper seal A11-A.40x50x6,5/8 NBR

40 x 50 x 6.5
Nbr HÀNG CẮT CNC Có sẵn

Wiper seal A02-B.140x160x7/12 HPU

140 x 160 x 7
HPU HÀNG CẮT CNC Có sẵn

Wiper seal A02-B.150x168,5x9/15 PU

150 x 168 x 9
Pu HÀNG CẮT CNC Có sẵn

Wiper seal A02-B.240x260x10/18 HPU

240 x 260 x 10
HPU HÀNG CẮT CNC Có sẵn