Sản phẩm

Tất cả sản phẩm của gioăng phớt Việt Áo

Sản phẩm Vật liệu Loại hàng T.trạng

01.GIR00.024000

24 x 34.7 x 4.2
Ptfe/Bronze/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.GIR00.028000

28 x 38.7 x 4.2
Ptfe/Bronze/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.GIR00.035000

35 x 45.7 x 4.2
Ptfe/Bronze/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

01.NCR00.0350001

35 x 45.7 x 4.2
Ptfe/Bronze/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

01.GIR00.040000

40 x 55.1 x 6.3
Ptfe/Bronze/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.GIRS0.045000

45 x 55.7 x 4.2
Ptfe/Bronze/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

01.NCR00.045001

45 x 55.7 x 4.2
Ptfe/Bronze/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.GIR00.050000

50 x 65.1 x 6.3
Ptfe/Bronze/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.GIR00.056000

56 x 71.1 x 6.3
Ptfe/Bronze/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.GIR00.070000

70 x 85.1 x 6.3
Ptfe/Bronze/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước