Sản phẩm

Tất cả sản phẩm của gioăng phớt Việt Áo

Sản phẩm Vật liệu Loại hàng T.trạng

AN FEN 10I GTP D.056x061x15

56 x 61 x 15
Phenolic Resin HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

AN FEN KT200 D.045x050x9,7

45 x 50 x 9.7
Phenolic Resin HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

AN FEN 10I GTP D.050x055x20

50 x 55 x 20
Phenolic Resin HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

AN FEN KT200 D.095x100x15

95 x 100 x 15
Phenolic Resin HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

AN FEN IGTP1 D.075x080x20 KT100

75 x 80 x 20
Phenolic Resin HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

AN FEN 10I GTP D.080x085x25

80 x 85 x 25
Phenolic Resin HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

AN FEN IGTP1 D.080x085x15 KT100

80 x 85 x 15
Phenolic Resin HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

AN FEN IGTP1 D.085x090x15 KT100

85 x 90 x 15
Phenolic Resin HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

AN FEN IGTP1 D.090x095x15 KT100

90 x 95 x 15
Phenolic Resin HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

AN FEN IGTP1 D.090x095x25 KT 100

90 x 95 x 25
Phenolic Resin HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn