Sản phẩm

Tất cả sản phẩm của gioăng phớt Việt Áo

Sản phẩm Vật liệu Loại hàng T.trạng

01.GIR00.070000

70 x 85.1 x 6.3
Ptfe/Bronze/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

01.GIR00.080000

80 x 95.1 x 6.3
Ptfe/Bronze/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.TTS00.748000

80 x 92 x 9
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

01.GIR00.090000

90 x 105.1 x 6.3
Ptfe/Bronze/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

01.GIR00.100000

100 x 115.1 x 6.3
Ptfe/Bronze/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.GIR00.125000

125 x 140.1 x 6.3
Ptfe/Bronze/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.GIR00.150000

150 x 165.1 x 6.3
Ptfe/Bronze/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.GIR00.200000

200 x 220.5 x 8.1
Ptfe/Bronze/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.GIR00.2200A0

220 x 240.5 x 8.1
Ptfe/Bronze/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.GIR00.220000

220 x 240.5 x 8.1
Ptfe/Bronze/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn