Sản phẩm

Tất cả sản phẩm của gioăng phớt Việt Áo

Sản phẩm Vật liệu Loại hàng T.trạng

AN FEN IGTP1 D.095x100x9,7 KT100

95 x 100 x 9.7
Phenolic Resin HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

AN FEN IGTP1 D.120x125x15 KT100

120 x 125 x 15
Phenolic Resin HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

AN FEN IGTP1 D.120x125x20

120 x 125 x 20
Phenolic Resin HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

AN FEN 10I GTP D.130x135x15

130 x 135 x 15
Phenolic Resin HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

AN FEN IGTP1 D.135x140x20 KT100

135 x 140 x 20
Phenolic Resin HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

2AN FEN IGTP1 D.150x155x15

150 x 155 x 15
Phenolic Resin HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

AN FEN IGTP1 D.155x160x25

155 x 160 x 25
Phenolic Resin HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

AN FEN IGTP1 D.175x180x15 KT100

175 x 180 x 15
Phenolic Resin HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

AN FEN 10I GTP D.245x250x15 STD

245 x 250 x 15
Phenolic Resin HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

AN POLIESTERE KT200B- D.070x076x20

70 x 76 x 20
Polyester HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước