Sản phẩm

Tất cả sản phẩm của gioăng phớt Việt Áo

Sản phẩm Vật liệu Loại hàng T.trạng

01.BKS00.197000

0 x 114.7 x 6.99
Ptfe2/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.PBK00.447000

0 x 227.97 x 6.99
Polyester HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.BKS00.895000

0 x 240.67 x 6.99
Ptfe2/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

01.BKS00.813500

0 x 342.27 x 6.99
Ptfe2/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.BKS00.819000

0 x 481.5 x 6.99
Ptfe2/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

ST08F.0400.0560.030PTFE1

40 x 56 x 3
PTFE1 HÀNG CẮT CNC Có sẵn

ST08F.1120.1320.030PTFE1

112 x 132 x 3
PTFE1 HÀNG CẮT CNC Có sẵn

ST08F.1750.1900.030POM

175 x 190 x 3
Pom HÀNG CẮT CNC Có sẵn