Sản phẩm

Tất cả sản phẩm của gioăng phớt Việt Áo

Sản phẩm Vật liệu Loại hàng T.trạng

01.GIR00.240000

240 x 260.5 x 8.1
Ptfe/Bronze/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.GIR00.330000

330 x 354 x 8.1
Ptfe/Bronze/Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

01.PSE00.744000

80 x 100 x 30
Nbr/Fabric/Pom HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.PSEK0.930000

185 x 200 x 22.5
Nbr/Fabric/Pom HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

01.PSE00.778100

260 x 280 x 30
Nbr/Fabric/Pom HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.TR000.069079

69.85 x 79.2 x 7.16
Nbr/Pom HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

01.TSE00.2082AI

55 x 65 x 8
Nbr/Fabric/Pom HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

01.TSE00.2170AI

120 x 135 x 12.5
Nbr/Fabric/Pom HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.TSE00.2201AI

180 x 200 x 14.5
Nbr/Fabric/Pom HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.TTH00.912000

80 x 95 x 12.5
Pu/Pom HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn