Sản phẩm

Tất cả sản phẩm của gioăng phớt Việt Áo

Sản phẩm Vật liệu Loại hàng T.trạng

01.TF030.150015

0 x 15 x 1.5
Ptfe/Bronze HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.TF030.063020

0 x 6.3 x 2
Ptfe/Bronze HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.TF030.150020

0 x 15 x 2
Ptfe/Bronze HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.TF030.081020

0 x 8.1 x 2
Ptfe/Bronze HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.TF030.049020

0 x 4.9 x 2
Ptfe/Bronze HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.TF030.200020

0 x 20 x 2
Ptfe/Bronze HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.TF030.097020

0 x 9.7 x 2
Ptfe/Bronze HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.TF030.055025

0 x 5.5 x 2.5
Ptfe/Bronze HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.TF030.063025

0 x 6.3 x 2.5
Ptfe/Bronze HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.TF030.097025

0 x 9.7 x 2.5
Ptfe/Bronze HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn