Sản phẩm

Tất cả sản phẩm của gioăng phớt Việt Áo

Sản phẩm Vật liệu Loại hàng T.trạng

01.TF030.150025

0 x 15 x 2.5
Ptfe/Bronze HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.TF030.200025

0 x 19.5 x 2.5
Ptfe/Bronze HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.TF030.250025

0 x 25 x 2.5
Ptfe/Bronze HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.TF030.300030

0 x 30 x 3
Ptfe/Bronze HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.TF030.096030

0 x 9.6 x 3
Ptfe/Bronze HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.TF030.150030

0 x 15 x 3
Ptfe/Bronze HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.TF030.200030

0 x 20 x 3
Ptfe/Bronze HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.TF030.250030

0 x 25 x 3
Ptfe/Bronze HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.TF040.006004

0 x 6 x 4
Ptfe/Bronze HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.TF040.008004

0 x 8 x 4
Ptfe/Bronze HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn