Sản phẩm

Tất cả sản phẩm của gioăng phớt Việt Áo

Sản phẩm Vật liệu Loại hàng T.trạng

01.TTU00.175220

63 x 53 x 6
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

01.TTU00.178810

80 x 70 x 6
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

01.TTU00.188300

225 x 200 x 18
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.TTU00.180420

90 x 80 x 6
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.TTE00.110600

100 x 80 x 12
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

01.TTE00.110800

100 x 85 x 12
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

01.PSA00.140120

120 x 140 x 12
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

01.GUM00.320280

280 x 320 x 20
Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.GUM00.380340

340 x 380 x 20
Nbr HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

K08F2/R1.2200.1940.010PTFE2

194 x 220 x 10
Ptfe2/Nbr HÀNG CẮT CNC Có sẵn