Sản phẩm

Tất cả sản phẩm của gioăng phớt Việt Áo

Sản phẩm Vật liệu Loại hàng T.trạng

01.GHW00.025000

25 x 33.6 x 5.3
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

01.GHW00.028000

28 x 36.6 x 5
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

01.GHW00.032000

32 x 40.6 x 5.3
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.GHW00.040000

40 x 48.6 x 5.3
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

A11-A Wiper seal AD 48 GHW POLI D.045x053x5

45 x 53 x 5
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.K27PU.0500584

50 x 58 x 4.5
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

01.AD480.050058

50 x 58 x 5
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.AD480.055063

55 x 63 x 5
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Có sẵn

01.WED00.090100

90 x 100 x 6
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước

01.GHW00.090000

90 x 102.2 x 7.1
Pu HÀNG TIÊU CHUẨN Đặt trước